(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, β) overhead projectors και γ) κλιματιστικών μονάδων» π/υ: € 31.419,35 πλέον ΦΠΑ

0

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, β) overhead projectors και γ) κλιματιστικών μονάδων» π/υ: € 31.419,35 πλέον ΦΠΑ

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Αναλυτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, β) overhead projectors και γ) κλιματιστικών μονάδων» π/υ: € 31.419,35 πλέον ΦΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Ι. Ζευγώλης, Κ.Ε.: 81707.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 27/10/2017, ώρα: 10:00.

Σχετικά Αρχεία