(Α.Π.: 21954/06-10-2017) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Απαγωγών Εστιών Εργαστηρίων (π/υ: €15.900,00 άνευ ΦΠΑ – ΚΕ:81600)

0

(Α.Π.: 21954/06-10-2017) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Απαγωγών Εστιών Εργαστηρίων (π/υ: €15.900,00 άνευ ΦΠΑ – ΚΕ:81600)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.» με ΚΕ 81600 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Φώτιο Μάρη – Αναπλ. Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θράκης, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» με τίτλο προμήθειας: «Προμήθεια Απαγωγών Εστιών Εργαστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €15.900,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία