(Α.Π.: 21734/26-9-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.000,00 η απόδοση του Φ.Π.Α. βάσει της κείμενης νομοθεσίας

0

(Α.Π.: 21734/26-9-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.000,00 η απόδοση του Φ.Π.Α. βάσει της κείμενης νομοθεσίας

(Α.Π.: 21734/26-9-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece-LIFE IP 4 NATURA/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA, ΚΕ – 82046» του Προγράμματος «LIFE+2016 Integrated Projects», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολοσιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.000,00 η απόδοση του Φ.Π.Α. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2 Οκτωβρίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία