(Α.Π.: 21600/25-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERT REVIEWS) ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81666 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ

0

(Α.Π.: 21600/25-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERT REVIEWS) ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81666 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SEEMLA – Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe» (Αειφορική Αξιοποίηση Βιομάζας για Βιοενέργεια από Οριακές Γαίες στην Ευρώπη), ΚΕ-81666» του Προγράμματος Horizon 2020, που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο «Προσαρμογή του Μοντέλου Αξιολόγησης Οριακών Γαιών με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών περιοχών, τις απόψεις των ειδικών (expert reviews) και τις κατευθυντήριες γραμμές προστασίας των οικοσυστημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.600,00 (άνευ ΦΠΑ) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.