Α.Π. 21520/26-6-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΕ 82179, Ε.Υ. κ. Ιωαννίδης Αλέξης, π/υ €1.879,03 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «SoDaNet IN ACTION – ΥΠΟΕΡΓΟ 07, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΠΘ, ΚΕ 82179» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.879,03 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)