Α.Π. 21482/25-06-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Κ.Ε. 82276, Ε.Υ. κ. Κουρκουτάς Ι. π/υ €5.645,16 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων αξιοποιώντας ευεργετικούς μικροοργανισμούς-ΝΟVoody’s» με Κωδικό έργου ΚΕ 82276 της Δράσης 1.b.1.2-a4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.645,16€  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία