(Α.Π.: 20530/19-06-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕ 60060, Ε.Υ. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ», ΚΕ-60060», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ειδών Εργοθεραπείας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.167,57 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμ. Ιατρικής του Δ.Π.Θράκης κ. Κ. Βαδικόλια

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προαφορών: Πέμπτη 27/06/2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο