Α.Π. 20193/10-07-2020 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., π/υ €4.838,71 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ. κα Ζ. Γαβριηλίδου, ΚΕ 82413


Α.Π. 20193/10-07-2020 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., π/υ €4.838,71 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ. κα Ζ. Γαβριηλίδου, ΚΕ 82413

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΕ- 82413», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.838,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία