(Α.Π. 2019/13-01-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΘ, ΚΕ-82740/82741, Ε.Υ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ

0

(Α.Π. 2019/13-01-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΘ, ΚΕ-82740/82741, Ε.Υ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο της Διακήρυξης, προκηρύσσειτη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02/02/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):   03/02/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία