(Α.Π.: 20135/10-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: € 2.661,29 πλέον ΦΠΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Κ.Ε.: 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

0

(Α.Π.: 20135/10-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: € 2.661,29 πλέον ΦΠΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Κ.Ε.: 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NGS ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, INSEQT, ΚΕ-82148» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020»,που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.661.29 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.