Α.Π. 19915/08-07-2020 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης αναλωσίμων ΚΕ 82440, ΕΥ κ. Ι. Κουρκουτάς, π/υ €710,18 πλέον ΦΠΑ


Α.Π. 19915/08-07-2020 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης αναλωσίμων ΚΕ 82440, ΕΥ κ. Ι. Κουρκουτάς, π/υ €710,18 πλέον ΦΠΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χαρακτηρισμός και εφαρμογή στην παραγωγή νέων τροφίμων με δυνητικά ευεργετικά οφέλη χρησιμοποιώντας αγροτικά απόβλητα-iFUNcultures» (ΚΕ 82440) της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 710,18€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία