Α.Π. 19913/12-06-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΚΕ 60089, Ε.Υ. κ. Συλαίος Γεώργιος, π/υ €3.790,32 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ», ΚΕ-60089», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.790,32 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία