(Α.Π. 19815/07.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (π/υ: €2.501,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81449)

0

(Α.Π. 19815/07.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (π/υ: €2.501,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81449)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Δομικές και Λειτουργικές Μελέτες μη κωδικών RNA και RNA Πολυμεράσης – Matching funds, ΚΕ-81449», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας αναλωσίμων εργαστηρίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.501,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση