(Α.Π. 19490/19-04-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 82799, Ε.Υ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0

(Α.Π. 19490/19-04-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 82799, Ε.Υ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 09/05/2023, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): 10/05/2023, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 190224

Αναλυτικά η Διακήρυξη το ΕΕΕΣ και οι Πίνακες Συμμόρφωσης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία