(Α.Π. 19356/3-9-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Π/Υ: €8.096,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ)

0

(Α.Π. 19356/3-9-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Π/Υ: €8.096,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ, ΚΕ-82151» του Προγράμματος «Sustainable Land Management in the Qaraoun Catchment», του UnitedDevelopmentNationsProgramme (UNDP), Country Office – LEBANON, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της “Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Λιβαδιών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.096,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία