Α.Π. 19081/6-6-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Κ.Ε. 60083, Ε.Υ. κ. Σ. Γαλατσίδας, π/υ €4.233,87 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Α.Π. 19081/6-6-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Κ.Ε. 60083, Ε.Υ. κ. Σ. Γαλατσίδας, π/υ €4.233,87 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕ-60083», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.233,87 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία