(Α.Π.: 19048/06-06-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82006 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΦΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο του τμήματος Β., της παρούσας διακήρυξης

προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας ειδών με τίτλο «Προμήθεια ειδών συστημάτων μικροσκοπίας» με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α, Β της παρούσας διακήρυξης.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: €185.483,87 πλέον ΦΠΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαρία Κόφφα, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία