(Α.Π. 18825/24-08-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (KE-60063, Π/Υ: €8.697,72 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

0

(Α.Π. 18825/24-08-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (KE-60063, Π/Υ: €8.697,72 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-60063,» του Προγράμματος του ΠΜΣ με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»  που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αντιδραστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.697,72 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία