(Α.Π.: 18701/04-06-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΔΟΓΛΟΥ

0

(Α.Π.: 18701/04-06-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΔΟΓΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΚΕ- 60062» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  4.516,13€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Δ. Π. και Φ. Πόρων του Δ.Π.Θράκης.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα: 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.