Α.Π. 18319/31-05-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλωσίμων (Κ.Ε. 82275, Ε.Υ. κ. Νικολέττος Νικόλαος, π/υ €4.089,00 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Α.Π. 18319/31-05-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλωσίμων (Κ.Ε. 82275, Ε.Υ. κ. Νικολέττος Νικόλαος, π/υ €4.089,00 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου « ΠΜΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 82275», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων », συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.089,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία