(Α.Π. 18005/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών (π/υ: €5.645,20 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81821)

0

(Α.Π. 18005/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών (π/υ: €5.645,20 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81821)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης”, ενός «Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.645,20 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 1.354,84)

 

Σχετικά Αρχεία