(Α.Π. 17990/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών ΔΠΘ (π/υ: €3.048,40 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81821)

0

(Α.Π. 17990/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών ΔΠΘ (π/υ: €3.048,40 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81821)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών ΔΠΘ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.048,40 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 731,62).

 

Σχετικά Αρχεία