(Α.Π.: 1781/22-1-2019) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων Κλινικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.064,52 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 1781/22-1-2019) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων Κλινικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.064,52 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 1781/22-1-2019) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική», ΚΕ-82214», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων Κλινικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.064,52 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28 Ιανουαρίου, Δευτέρα, ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία