(Α.Π. 17623/26-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚΕ-82144, π/υ: €4.838,71 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

0

(Α.Π. 17623/26-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚΕ-82144, π/υ: €4.838,71 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων (μDOC.tS), ΚΕ-82144» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ‘ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’ », που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπολογιστικού συστήματος υψηλής απόδοσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.838,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία