(Α.Π. 17561/25.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €3.629,04 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81444)

0

(Α.Π. 17561/25.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €3.629,04 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81444)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ., ΚΕ-81444» του Προγράμματος, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.629,04 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Σχετικά Αρχεία