(Α.Π.: 16709/14-7-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων (π/υ: 3.064,51 € πλέον ΦΠΑ)

0

(Α.Π.: 16709/14-7-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων (π/υ: 3.064,51 € πλέον ΦΠΑ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου Future Lithiumion technology: Development of advanced materials & Lithiumion cells of space batteries” ΚΕ-81868» που χρηματοδοτείται από το European Space Agency και αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Αναλωσίμων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.064,51 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία