(Α.Π.: 16419/10-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERT REVIEWS)», π/υ: € 3.600,00 άνευ ΦΠΑ, Ε.Υ.: Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ

0

(Α.Π.: 16419/10-07-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERT REVIEWS)», π/υ: € 3.600,00 άνευ ΦΠΑ, Ε.Υ.: Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SEEMLA – Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe» (Αειφορική Αξιοποίηση Βιομάζας για Βιοενέργεια από Οριακές Γαίες στην Ευρώπη), ΚΕ-81666» του Προγράμματος Horizon 2020, που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο «Προσαρμογή του Μοντέλου Αξιολόγησης Οριακών Γαιών με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών περιοχών και τις απόψεις των ειδικών (expert reviews)”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.600,00 (άνευ ΦΠΑ) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π. & Φ. Πόρων του Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση Υποβολής Προσφορών βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.