(Α.Π. 16186/30-03-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DRONES), K.E. 82994, Ε.Υ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0

(Α.Π. 16186/30-03-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DRONES), K.E. 82994, Ε.Υ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:27/04/2023, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):28/04/2023, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 189246

Αναλυτικά η Διακήρυξη το ΕΕΕΣ και οι Πίνακες Συμμόρφωσης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία