(Α.Π.: 15944/3-7-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης για την «Προμήθεια Λογισμικού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.200,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 15944/3-7-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης για την «Προμήθεια Λογισμικού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.200,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ81821», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Λογισμικού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.200,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 9 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00. Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία