(Α.Π.: 15927/14-05-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POUCH CELLS, Ε.Υ.: κ. Φ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΚΕ: 82229

0

(Α.Π.: 15927/14-05-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POUCH CELLS, Ε.Υ.: κ. Φ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΚΕ: 82229

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ),

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω,

προκηρύσσει

τη  διενέργεια  δημόσιου  επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  ειδών  με  στοιχεία  και  όρους,  που αποτυπώνονται στα τμήματα Α, Β και Γ της Διακήρυξης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου: Φίλιππος Φαρμάκης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 27/05/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 28/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΤΕΥΔ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία