(Α.Π. 15774/06.07.2017) Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ενοικίασης συστήματος Excimer Laser (π/υ: €59.220,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

0

(Α.Π. 15774/06.07.2017) Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ενοικίασης συστήματος Excimer Laser (π/υ: €59.220,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 385/2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία