(Α.Π.: 1542/17-01-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΚΕ: 82093, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π.: 1542/17-01-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΚΕ: 82093, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020, ΚΕ-82093» με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Διοργάνωση Εκδήλωσης – Ενημέρωσης για την πολιτική συνοχής», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 1.532,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή 24/01/2020, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο