(Α.Π. 15275/28-06-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων/αντιδραστηρίων και μελανιών Η/Υ, π/υ: €8.524,19 πλέον ΦΠΑ (Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

0

(Α.Π. 15275/28-06-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων/αντιδραστηρίων και μελανιών Η/Υ, π/υ: €8.524,19 πλέον ΦΠΑ (Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Νέα προϊόντα οίνου με βιοσυντηρητικά και προβιοτικές καλλιέργειες, ΚΕ-82086» του Προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του ΕΠ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων/Αντιδραστηρίων και Μελανιών Η/Υ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.524,19€  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία