(Α.Π.: 14511/21-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.681,52 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 14511/21-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.681,52 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», με ΚΕ-81916, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.681,52 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί Αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία