(Α.Π. 13977/19-4-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εξοπλισμού φορητού, ψηφιακού συστήματος ενδοσκόπησης για υστεροσκόπησης (Κ.Ε. 60068, Ε.Υ. κ. Ν. Νικολέττος, π/υ €8.600,00 πλέον Φ.Π.Α.)

0

(Α.Π. 13977/19-4-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εξοπλισμού φορητού, ψηφιακού συστήματος ενδοσκόπησης για υστεροσκόπησης (Κ.Ε. 60068, Ε.Υ. κ. Ν. Νικολέττος, π/υ €8.600,00 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του ΠΜΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 60068», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού φορητού, ψηφιακού συστήματος ενδοσκόπησης για υστεροσκόπηση», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.600 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)Ανακοίνωση

Σχετικά Αρχεία