(Α.Π. 13975/19.06.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών (π/υ: €4.810,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60083)

0

(Α.Π. 13975/19.06.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών (π/υ: €4.810,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60083)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”” ΚΕ-60083», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.810,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία