(Α.Π. 13842/19-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΕ-82010/82011, Ε.Υ. Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ, π/υ: € 30.483,87 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 13842/19-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΕ-82010/82011, Ε.Υ. Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ, π/υ: € 30.483,87 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο της συνημμένης Διακήρυξης, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Ακολουθεί αναλυτική Διακήρυξη.

Σχετικά Αρχεία