(Α.Π. 1374/18-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΚΕ-82080, Ε.Υ. Μ. ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ, π/υ:€ 4.032,26 πλεον ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 1374/18-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΚΕ-82080, Ε.Υ. Μ. ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ, π/υ:€ 4.032,26 πλεον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕ-82080» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», που αφορά σε ανάθεση υπηρεσιών και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης ιστοσελίδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία