(Α.Π. 13301/11-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ», π/υ: €3.500,00 πλέον ΦΠΑ (Ε.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ)

0

(Α.Π. 13301/11-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ», π/υ: €3.500,00 πλέον ΦΠΑ (Ε.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SEEMLA – Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe» (Αειφορική Αξιοποίηση Βιομάζας για Βιοενέργεια από Οριακές Γαίες στην Ευρώπη), ΚΕ-81666» του Προγράμματος Horizon 2020, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την αειφορική αξιοποίηση των οριακών γαιών στην Ευρώπη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.500,00.

Ακολουθεί αναλυτική Ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία