(Α.Π. 13125/12-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια φορητών υπολογιστών και ασπροπινάκων μαρκαδόρου (Κ.Ε. 60081, Ε.Υ. κ. Μ. Βεργέτη, π/υ € 4.032,26 πλέον Φ.Π.Α.))

0

(Α.Π. 13125/12-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια φορητών υπολογιστών και ασπροπινάκων μαρκαδόρου (Κ.Ε. 60081, Ε.Υ. κ. Μ. Βεργέτη, π/υ € 4.032,26 πλέον Φ.Π.Α.))

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου», ΚΕ-60081» του Προγράμματος ΠΜΣ «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και ασπροπινάκων μαρκαδόρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032.26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία