(Α.Π. 12700/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: €8.350,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0

(Α.Π. 12700/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: €8.350,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of Business Administration»), ΚΕ-60067», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.350,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία