(Α.Π. 12500/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, π/υ: € 3.443,00, Ε.Υ.: Α. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

0

(Α.Π. 12500/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, π/υ: € 3.443,00, Ε.Υ.: Α. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Ανακοίνωση «Απευθείας» Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΕ-81661» του Προγράμματος που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΑΑ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης3.443,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αντώνιο Γαστεράτο, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.