(Α.Π.:12388/4-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Νανοφωτόμετρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:12388/4-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Νανοφωτόμετρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ανακοίνωσης υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ, ΚΕ 80365, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Νανοφωτόμετρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία