(Α.Π. : 12367/4-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 16.129,03 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π. : 12367/4-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 16.129,03 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ, ΚΕ 60064, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 16.129,03 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία