(Α.Π. 11917/31.05.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων (π/υ: €27.277,08, ΚΕ-81975, Υποέργο 4)

0

(Α.Π. 11917/31.05.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων (π/υ: €27.277,08, ΚΕ-81975, Υποέργο 4)

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 9/24-5-2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία