(Α.Π. 11866/29.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών laser (π/υ: €5.700,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60083)

0

(Α.Π. 11866/29.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών laser (π/υ: €5.700,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60083)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”” ΚΕ-60083», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Εκτυπωτών Λέιζερ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία