(Α.Π.: 11747/04-04-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60050 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΟΥΔΡΙΑ

0

(Α.Π.: 11747/04-04-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60050 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΟΥΔΡΙΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ», ΚΕ-60050», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων και  λογισμικού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.987,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμ. Μηχανικών Περιβάλοντος κ. Ε. Βουδριά.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.