(Α.Π. 11631/25-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΚΕ-60066, π/υ: €6.448,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ)

0

(Α.Π. 11631/25-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΚΕ-60066, π/υ: €6.448,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»» (ΚΕ-60066), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Α) Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Β) Παροχής Υπηρεσίας για το έτος 2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.448,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία