(Α.Π. 11414/22-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΚΕ-81981, π/υ: €11,935,48 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

0

(Α.Π. 11414/22-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΚΕ-81981, π/υ: €11,935,48 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΕ -81981» του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”, Μέτρο 9.c «Providing support for social enterprises», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης  δημιουργίας Ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας έργου Action Plan for Social Entrepreneurship– “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11.935,48 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία