(Α.Π. 11243/22.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μοριακών αναλωσίμων (π/υ: €13.660,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81523)

0

(Α.Π. 11243/22.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μοριακών αναλωσίμων (π/υ: €13.660,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81523)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «INTERDISCIPLINARY TRAINIG/NETWORK FOR TOURETTE SYNDROME; EUROPEAN TRAINING CAPACITIES FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS (TS EUROTRAIN), ΚΕ-81523» του Προγράμματος «Matching Funds”, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Μοριακών Αναλωσίμων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.660,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία